Oferta

Prawo cywilne


W zakresie prawa cywilnego usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

 • dobra osobiste
 • wady oświadczeń woli
 • ochrona prawa własności oraz posiadania
 • zniesienie współwłasności
 • ustanowienie służebności
 • negocjacje oraz sporządzanie umów
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • prawo konsumenckie – rękojmia, gwarancja, sprzedaż na odległość
 • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku
 • zapis windykacyjny
 • testamenty
 • unieważnienie testamentu
 • wydziedziczenie osób uprawnionych do nabycia spadku

Prawo gospodarcze i handlowe


W zakresie prawa gospodarczego i handlowego usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

 • negocjacje, sporządzanie oraz opiniowanie umów gospodarczych
 • spory pomiędzy wspólnikami
 • zakładanie oraz rejestracja spółek
 • negocjacje, sporządzanie oraz opiniowanie umów spółek
 • zaskarżanie uchwał organów spółek
 • bieżąca obsługa prawna organów spółek
 • przekształcanie spółek

Windykacja


W zakresie windykacji usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

 • wezwania do zapłaty
 • prowadzenie negocjacji
 • zawieranie porozumień z kontrahentami
 • pozwy o zapłatę
 • monitorowanie prac organów egzekucyjnych

Odszkodowania


W zakresie odszkodowań usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

 • wypadki komunikacyjne
 • wypadki w rolnictwie
 • wypadki przy pracy
 • czyny niedozwolone
 • błędy medyczne

Prawo rodzinne i opiekuńcze


W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

 • rozwód
 • separacja
 • podział majątku
 • małżeńskie ustroje majątkowe
 • ustalenie prawa do opieki nad dzieckiem
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie ojcostwa
 • alimenty
 • unieważnienie małżeństwa
 • ubezwłasnowolnienie

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

 • ustalenie stosunku pracy
 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne/przywrócenie do pracy
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • kary porządkowe
 • uzasadnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony
 • regulaminy pracy i regulaminy wynagradzania
 • zakaz konkurencji
 • odwołanie od decyzji ZUS

Prawo karne


Od 1 lipca 2015 roku uprawnienia Radców prawnych zostały zrównane z uprawnieniami osób wykonujących zawód Adwokata, dlatego w zakresie prawa karnego usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

 • obrona osób obwinionych o wykroczenia
 • obrona osób oskarżonych o przestępstwa karne
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Prawo administracyjne


W zakresie prawa administracyjnego usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

 • pisma do organów administracji publicznej
 • odwołania od decyzji administracyjnych
 • prawo budowlane
 • koncesje i zezwolenia